Zde najdete vše o našich vědmách a věštcích.

 

Telefonní ezoterické služby
Podmínky:
1.) Ezoterické služby po telefonu (dále jen: Služby) poskytuje Vědmy s.r.o., sídlem Praha, Podlišovská 1284, 19800 (dále jen: Poskytovatel služby) zavoláním na číslo se zvýšenou sazbou, která je uvedena níže v těchto podmínkách a dále v níže uvedeném televizním pořadu, na webových stránkách služby případně v jiných médiích. Výška ceny hovoru pro volání do živého vysílání je uvedena v televizním pořadu a v těchto podmínkách níže. Poskytovatel v inzerátech a jiné reklamě vždy jasně uvádí cenu volání. Televizní pořad je vysílán po názvem Poznej svůj osud.

2.) Telefonické poradenství věštců fungující na principu 24hodin/7dni v týdnu je jednou ze součástí pořadu a diváci, kteří nebyli připojení do televizního pořadu, mohou být přepojeni do systému telefonického věštění fungujícího 24 hodin denně a na jejich dotazy odpoví věštci.

3.) Volání do živého televizního pořadu je přístupné zavoláním na 906 70 30 70, cena hovoru je 70Kč vč. DPH za každou jednu započatou minutu spojení. V rámci televizního pořadu odpovídá věštec na otázky volajícího během televizního pořadu.

4.) 24 / 7 služba s věštěním poskytovatele služeb po telefonu (tj. nikoliv živé vysílání) je rovněž přístupná zavoláním na 906 70 30 70, placená 70 Kč včetně DPH za každou jednu minutu spojení. Tato služba, která může být rovněž inzerována v pořadu, se provozuje na 24 / 7 základu. Volající si mohou vybrat z bohatého množství věštců přihlášených ke službě v době hovoru. Je-li zvolen věštec, který zrovna hovoří s jiným volajícím, volající je přepojen na aktuálně volného jiného věštce nebo opakovat volání později. Úhrada 70Kč včetně DPH za každou jednu započatou minutu se však hradí po celou dobu spojení.

5.) Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel služby má právo na nahrání rozhovoru Zákazníka s věštci a s operátory. Zvukové nahrávky může Poskytovatel služby použít následujícími způsoby: přehrání, zveřejnění, reprodukce, šíření (i pro reklamní účely), jiná použití. Poskytovatel služby má právo na využití všech zvukových nahrávek za marketingovými a obchodními účely. Výdělek pocházející z těchto činností náleží  jedině a výhradně Poskytovateli služby.

6.) Použitím služby uživatel (dále jen: Zákazník) přijímá podmínky a zavazuje se zaplatit cenu volání. Cena služby bude vyúčtována příslušným telekomunikačním operátorem jako poplatek na telefonním účtu spotřebitele a bude vybrána operátorem zákazníka. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že prodlení s platbou nebo nezaplacení ceny služby může mít za následek omezení spotřebitelského přístupu k této službě, jakož i omezení a různá opatření od svého telekomunikačního operátora.

7.) Volající, který chce využít možnosti přepojení do studia, je přepojován v souladu s dramaturgií Pořadu. Je-li zájemců o spojení do studia více, je přepojen pouze jeden z nich. Šance na přepojení do studia je nezávislá na délce i počtu volání. Dramaturg pořadu má možnost před přepojením do studia nejprve s volajícím uskutečnit pohovor, během kterého zjistí způsobilost volajícího na přepojení do studia. Ukončen hovor bude zejména se zájemci, kteří se v rámci pohovoru jeví mladší 18 let nebo kteří jsou vulgární nebo kteří v rámci pohovoru se jeví pod vlivem návykových látek. Zákazníci jsou výslovně upozorněni, že mohou na telefonní lince čekat delší čas z důvodu více volajících. Zákazníci jsou výslovně upozorněni, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že věštec nebude s žádným zákazníkem hovořit. Důvodem je zejména vyřizování pohovorů jiných volajících s dramaturgem pořadu. Zákazníci jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že po celou dobu spojení bude účtována shora uvedená cena hovoru.

8.) V zájmu zamezení podvodům, akceptujeme zpravidla maximálně 300 hovorů denně z jednoho telefonního čísla do živého televizního pořadu. Další pokusy mohou být odmítnuty a nebudou v takovém případě účtovány. Volající samozřejmě mohou volat znovu při dalším vysílání pořadu.

9.) Při volání do živého televizního pořadu, se spotřebitel zavazuje zdržovat se takových prohlášení, která by se (a) označila za přímou nebo nepřímou, otevřenou nebo skrytou reklamu na produkty a služby, (b) jsou hanlivá nebo negativní na služby a jejich kvalitu; (c) která by podporovala či zneužívala politické a veřejné organizace, názory či osobnosti, (e), mohla být považována za porušení náboženského či jiného přesvědčení, (e) nesplňují obecně očekávané normy morálky nebo právních předpisů nebo (f) která nejsou spojena se Službou, nebo jsou v rozporu s obsahem a účelem služby. Zákazníci při porušení tohoto ustanovení mohou být vyloučeni z používání Služby s okamžitou platností.

10.) Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za prohlášení, poradenství nebo další informace, které poskytli věštci. Všechny takové informace nebo rady mohou být použity zákazníkem pouze na jeho zodpovědnost.

11.) Využívání služby automaticky znamená přijetí těchto podmínek. Při použití služby zákazník dává výslovný souhlas s tím, že poskytovatel služby může použít jeho údaje pro účely přímého marketingu (tedy například, ale nikoli výhradně, SMS, e-mail nebo telefonní kontakt) na podporu produktů a služeb pro služby Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Osobní data jsou spravovány firmou Vědmy s.r.o.

12.) Zákazníci mohou provádět reklamace zaslané na adresu Poskytovatele služby, nebo na email: info@tiptv.cz Reklamace musí být zaslány nejpozději do 30 dnů ode dne vysílání pořadu, resp. od uskutečnění hovoru, jinak zákazník ztrácí právo na jejich uplatnění.

13.) Provozovatel služby operuje telefonní linku zákazníkům na podporu služby přístupné na 24 / 7 základě na čísle +420226200333 a korespondenční adrese Poskytovatele služby. Služba zákazníkům neposkytuje přístup ke 24/7 službě, jejím cílem je přijímat dotazy zákazníků a případné reklamace.

14.) Tyto podmínky jsou vydány v souladu s Obecnými doporučeními pro poskytování Audiotexových služeb a tyto podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce http://www.poznejosud.cz/vysilani/

15.) Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit. V takovémto případě pozbývá účinnosti předcházející znění podmínek a provoz na linkách se řídí novým zněním podmínek.

16.) Poskytovatel služby si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit kdykoliv tyto služby.